Minőségbiztosítás


A Szomedical eü. Kft.tevékenységének eredményessége hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásainak színvonala a nemzetközi és a hazai piac mindenkori igényeihez igazodik. Mivel szervezetünk hírnevének, piaci pozícióinak erősítését a betegek igényeinek megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, amelyek a minőség állandó javítása révén fokozzák szervezetünk teljesítőképességét.

  
A FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY
A 27/1995/VII. 25. NM alap rendelet értelmében a Foglalkozás-egészségügy
elsõsorban preventív szolgálatot jelent. 
A foglalkozás –egészségügyi orvos – üzemorvos FELADATA: 
- munkahelyi megterhelés és a munkahelyi káros tényezõk felkutatása és a folyamatos
ellenõrzése
- javaslattétel ezek egészségét nem károsító szinten tartásának módszereire,
- a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez a testi, szellemi és lelki állapotuknak
megfelelõen,
- munkavállalók egészségének ellenõrzése munkájukkal kapcsolatban.
AMIT A  FOGLALKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI SZAKORVOS ILL.
ÜZEMORVOS VÉGZI:
1. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése a dolgozó belépésekor, a munkakör
változása esetében, a munkaadó kérésére 30 napos táppénz után, távozó dolgozók
egészségügyi állapotának rögzítése késõbbi reklamációk elkerülése érdekében.
2. Foglalkozási betegségek kivizsgálása, oki összefüggések keresése, bejelentése szükség
esetén. 
3. Tanácsadás a védõfelszerelésekkel, a munkakörülményekkel kapcsolatban, veszélyforrások
feltárása.
4. Az OMMF által elõírt (bizonyos anyagok használata esetében) vizsgálatok szervezése és
nyilvántartása (más néven biológiai monitorozás). 
5. Targoncavezetõi engedélyek, egészségügyi könyvek érvényesítése. 
6. Gépjármûvezetõi és fegyverviselési engedélyek megadása. (Kormány rendelet alapján a
dolgozó téríti ennek a díját)
7. Védõoltások beadása. 
A 2004. évi XI. törvény a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. Törvény módosításáról a
munkaegészségügy szaktevékenységének minõsülõ feladatokat határozza meg. A 2007.
évi
törvénymódosítás kimondja, hogy a Foglalkozás-egészségügyi szolgálat látja el a
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minõsülõ feladatokat.
Üzemorvos feladatai:
-
részt vesz a teljesítmények, berendezések, gépek, munkavédelmi üzembe helyezésén,
-
részt vesz az egyéni védõeszközök, munkaeszközök, technológia rendeltetésszerû
alkalmazása bekövetkezett veszélyeztetés kivizsgálásában,
-
részt vesz a munkahelyi kockázatértékelés elvégzésében, felülvizsgálatában,
-
elvégzi a megelõzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítását,
-
a vezetõi szemléken, ellenõrzéseken való képviselet,

Minőségirányítási rendszerünket úgy működtetjük, hogy az feleljen meg a hazai és a nemzetközi szabványok előírásainak, biztosítsa a minőségcélok megvalósítását, a szervezet működésének eredményességét, a dolgozók megelégedettségét.

A Szomedical eü. Kft.vezetése nyitott minden kezdeményezésre, amely a tevékenységének javítását, a minőségirányítási rendszer fejlődését szolgálja.

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról